Amellets

boekhouding en belastingaangifte 

aan het eind van de maand geld over

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1-1-2019

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

ARTIKEL  1:        ALGEMEEN

1.1  De Opdrachtnemer: Administratiekantoor Amellets Gevestigd te  Wijnhornsterstraat 124, 8932 EZ Leeuwarden.

1.2  De Opdrachtgever: Partij die de Opdracht verstrekt

1.3 De Opdracht:  Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten welke zijn vastgelegd in de overeenkomst van Opdracht.(zie art.3)

1.4  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7.407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen.

 

ARTIKEL  2:       ALGEMEEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2 Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer  derden betrokken dienen te worden.

2.4 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De Opdrachtnemer zal dan in overleg met Opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Als de Opdrachtnemer niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.6 De gedrag- en beroepsregels voor de Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

 

ARTIKEL 3 : UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrekken van de Opdracht, te legitimeren in overeenstemming met de in de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) beschreven voorwaarden en methoden.

3.2 Mocht de Opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de Opdracht aanvaardt.

3.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht derden wenst in te schakelen, zal hij daar slechts toe over gaan na goedkeuring van Opdrachtgever.

3.4 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.5 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen op grond van de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

3.6 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten en verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen.

3.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen van door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

3.8 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn niet aansprakelijk naar elkaar voor schade die voortvloeit uit het gebruiken elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming. In geval van twijfel betrekkende de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit het computersysteem van Opdrachtnemer bepalend.

ARTIKEL 4 : WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1  Als tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Als partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4 Als een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Opdracht een overschrijding tot gevolg heeft.

4.5 Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 5 : CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

5.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.

5.3 Overeenkomst mag per aangetekende brief door beide partijen worden opgezegd zonder in achtneming van de opzegtermijn in geval andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd.

5.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever de resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.

5.5 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit hebbende goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die partij ter hand stellen.

 

ARTIKEL 6: HONORARIUM

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Als geen vast honorarium is overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.3 Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in praktijk anders is dan geschat.

6.4 Als dat niet toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer mag van de Opdrachtgever niet worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden tegen oorspronkelijk overeengekomen honorarium te verrichten.

6.5 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium tijdig in kennis stellen en de omvang en ingangsdatum vermelden.

 

ARTIKEL 7 : BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders met Opdrachtgever, schriftelijk en getekend, is overeengekomen.

7.2 Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te geven bank- of girorekening.

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van facturen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijnen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van het kantoor, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijk bepaalde rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.

7.5 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7.6 Opdrachtnemer kan volledige aflossing van openstaande facturen weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals kosten worden voldaan.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle door Opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, elektronische bestanden etc. blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.2 Deze bepaling is niet van toepassing tot het onderzoek van jaarrekening zoals bedoelt in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

9.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming als gevolg van deze overeenkomst indien die tekortkoming direct of indirect het gevolg is van:

* De onmogelijkheid van Opdrachtgevers hardware, software en firmware (niet zijnde software) om datumgegevens (d.w.z. maand- , dag -, en jaaraanduidingen) correct te verwerken, te genereren en/of te ontvangen en op juiste wijze uit te wisselen.

* Wijzigingen in de resultaten van de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden die door Opdrachtgever, zijn werknemers, aan opdrachtgever gerelateerde bedrijven of derden zijn aangebracht.

* Bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijf-, indirecte of gevolgschade.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

10.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid, die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.4 Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5 Verplichtingen die ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen door Opdrachtnemer zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gedeclareerd bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

11.4  Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele-,arbitrale-,bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

 

ARTIKEL 12:KLACHTEN

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel levering schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

12.2 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

12.3 Als een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.4  Als het alsnog verwerken van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 13:OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als: 

* Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

* Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

* Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

* Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk of naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd.

* Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 14: RECHTEN

14.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken.

14.2 Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn als deze schriftelijk is gedaan.

14.3 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden aan een volgens de wet bevoegde rechter voorgelegd in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

14.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15: WIJZIGING EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1 Deze Algemene Voorwaarden voor Administratiekantoor Amellets te Leeuwarden staat op de website van het administratiekantoor. Het adres is www.amellets.nl

* In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

* Van toepassing is steeds de inhoud en strekking van de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.